MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu mesafeli satış sözleşmesi(“Sözleşme”)a şağıdaadresleriiletilen“Alıcı”ve“Satıcı” arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

MADDE1- TARAFLAR

 

1.1SATICIBİLGİLERİ

Unvanı:ATLTEKNOLOJİLİMİTEDŞİRKETİ

Adresi:BağlarbaşıMah.SakaryaSok.MaltePlazaBlokNo:35/42Maltepe/İstanbul Mersis No: 0102090033100001

Telefon:05366666686veya021688000 34

E-posta:info@atlteknoloji.com

Alıcı’nınİadeHalindeMalı Satıcı’yaGöndereceğiKargo Şirketi:

 

1.2ALICIBİLGİLERİ

Adı-Soyadı

 

TeslimatAdresi

 

:

 

TeslimEdilecekKişi

:

 

Telefon

:

 

FaturaAdresi

:

 

SiparişTarihi

:

 

TeslimŞekli

:

(Alıcı’ya)Teslim

 

MADDE2–SÖZLEŞMEKONUSUVEKAPSAMI

Taraflar işbu sözleşme tahtında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin konusu, Alıcı’nın www.atlteknoloji.comalan adlı web sitesinden, Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı veteslimiileilgiliolarak,6502sayılıTüketicininKorunmasıHakkındaKanun(“Kanun’’)ve

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik’’) hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/ürün/hizmet ile ilgili olarak Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış “Ön Bilgilendirme Formu” ve “Cayma Hakkı” konusunda bilgi sahibi olduğunu, Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda okuduğunu veanladığını vesonrasında Ürünü sipariş verdiğini kabulvebeyaneder.Siteiçerisindeyeralanödemesayfasındayeralan“ÖnBilgilendirmeFormu” ve“ÜyelikSözleşmesi”,“GizlilikPolitikası”vesiparişinoluşturulmasıüzerinedüzenlenenfatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşmenin tüm koşullarınıkabuletmişsayılır.Alıcı,Satıcınıntekniknedenlerdenkaynaklananfiyatgüncelleme


hatalarından sorumlu olmadığını, Siteüzerinden seçmiş olduğu Ürün’ünSitederesmi yayınlanan ürün ile bire bir aynı olmayabileceğini, Ürünün niteliğini ve Üründen beklenen faydayı etkilemeyecek değişiklikler içerebileceğini kabul eder.

 

MADDE3–SATIŞAKONUMALINTEMELNİTELİKLERİVEÖDEME BİLGİLERİ

       Ürünün/ürünlerin tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) www.atlteknoloji.comalan adlı web sitesinde, ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında yer almaktadır. Alıcı, hakkında bilgilendirildiği hususları kabul etmiş sayılır.

       Listelenenvesitedeilanedilenfiyatlarsatışfiyatıdır.İlanedilenfiyatlarvevaatlergüncelleme yapılanavedeğiştirilenekadargeçerlidir.Süreliolarakilanedilenfiyatlarisebelirtilensüresonuna kadar geçerli olup, Alıcı bu durumu peşinen kabul eder.

       Sözleşme konusu mala ait tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Paketleme,kargoveteslimmasrafları,ATLTeknolojitarafındanbelirlenentutarınaltındakalması halinde, Alıcı tarafından karşılanır.

 

Ürün

Adet

PeşinFiyat

Toplam(KDVDahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE4 –ÖDEME VETESLİMŞARTLARI

 

KargoHariçToplam:

ÜrünBedeli

KargoÜcreti                :

TaksitFarkı                  :

Toplam              Sipariş Bedeli:

ÖdemeŞeklivePlanı:

 

       Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

4.2Ürünler,Alıcı'ninbelirttiğiteslimatadresineveyagösterdiğiadrestekikişiye/kuruluşafaturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir ancak işbu sözleşmenin 8.8. maddesinde belirtilen hal ve koşullarda teslimat süresi 10 gün daha uzatılabilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Alıcı, sözleşmeyi feshedebilir.

       HerhangibirnedenleAlıcıtarafındanmalveyahizmetinbedeliödenmezveyayapılanödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabuledilir.AncakbusüreçtemalveyahizmetinteslimigerçekleşmişiseAlıcıürünüteslimaldığı şekildeSatıcıyaiadeetmekzorundadır.ÜrününiadesininimkansızlığıdurumundaiseAlıcı,yasal


faizi ve Satıcı ürünle ilgili yaptığı masraflar (kargo masrafları dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla)ile birlikte ürünün satış fiyatını Satıcı’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu takdirde nakliye giderleri de Alıcı'ya aittir.

       SiparişkonusumalyadahizmetedimininyerinegetirilmesininimkânsızlaştığıhallerdeSatıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masraflarıdadâhilolmaküzeretahsiledilentümödemeleribildirimtarihindenitibarenengeç14 (on dört) gün içinde Alıcı’ya iade edecektir.

       Alıcı, Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcısorumludeğildir.Alıcı,budurumdaSatıcı’nınödemekleyükümlüolduğuekstramasrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

       Ürün, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise bu kişinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Alıcı, Ürünleri teslim aldığı esnada kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE5-SATIŞAİLİŞKİN TAAHHÜTLER

       Alıcı, siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına girecektir. İşbu sözleşmede belirtilenfiyatlarsatışfiyatıdır.İlanedilenfiyatlarvevaatlergüncellemeyapılanavedeğiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

       Satıcı,SözleşmekonusumalveyahizmetinAlıcımevzuatınauygunolarak,sağlam,eksiksiz, sipariştebelirtilenniteliklereuygunvevarsa garantibelgelerivekullanımkılavuzlarıile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

       Satıcı,sözleşmekonusumallarınyurtdışındanithaledilecekolmasınedeniilemücbirsebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malları süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE6-CAYMA HAKKI

       Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması içinbusüreiçindeSatıcı’yayukarıdabelirtilenadresvenumaralarüzerindenfaks,e-posta,telefon veya kalıcı veri taşıyıcı ile başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinalhaliyle,orjinalkutusu,ambalajı,varsastandartaksesuarlarıve/veyapromosyonuilebirlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde,ÜrünbedeliAlıcı’nınödemeyaptığıBankahesabınayatırılmaksuretiyle14 (ondört) gün içinde iade edilir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını http://atlteknoloji.com’a giriş yaparak Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

       Caymahakkısüresininbelirlenmesinde;

a)      Teksiparişkonusuolupayrıayrıteslimedilenmallarda,Alıcı’nınveyaAlıcıtarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)      Birdenfazlaparçadanoluşanmallarda,Alıcı’nınveyaAlıcıtarafındanbelirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,


c)      Belirlibirsüreboyuncamalındüzenliteslimininyapıldığısözleşmelerde,Alıcı’nınveya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

       Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı’ya Ürün iadesi ile birlikte fatura aslının da gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından Site içerisindeilanedilen kargofirmasıilegeri gönderilmesihalindeSatıcıtarafındankarşılanacaktır. Diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

       Satıcı,Ürününsağlam,eksiksiz,sipariştebelirtilenniteliklereuygunvevarsagarantibelgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.5.AlıcıiadeedeceğimalıSatıcı’yaÖnBilgilendirmeFormu'ndabelirtilenSatıcı’nınanlaşmalıkargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Alıcı’ya yüklenmez. Aksi halde, iade kargobedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumludur.

6.7.Caymahakkının yasalsüresiiçindeveusulüneuygunkullanılamadığıdurumda Alıcı,cayma hakkından faydalanamaz.

MADDE7-CAYMAHAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı,aşağıdakisözleşmelerdecaymahakkınıkullanamaz:a)Malınteslimindensonraambalaj, bant,mühür,paketgibikoruyucuunsurlarıaçılmışolmasıhalindemaddiortamdasunulankitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. c) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusundahazırlananmallarailişkinsözleşmeler.ç)Çabukbozulabilenveyasonkullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,paket gibikoruyucuunsurlarıaçılmışolanmallardan;iadesisağlıkvehijyen açısından uygunolmayanlarınteslimineilişkinsözleşmeler.e)Teslimindensonrabaşkaürünlerlekarışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma,arabakiralama,yiyecek-içecektedarikiveeğlenceveyadinlenmeamacıylayapılanboş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerveyaAlıcı’yaanındateslimedilengayrimaddimallarailişkinsözleşmeler.h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE8- GENEL HÜKÜMLER

       Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel Satıcı tarafından Sözleşme konusuürününtemelnitelikleri,satışfiyatı,ödemeşekliileteslimatailişkinönbilgileriokuyup, bilgisahibiolduğunu,elektronikortamdagerekliteyidiverdiğinikabul,beyanvetaahhüteder.

       Kargo firmasının, ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

       Ürünleryasalolarakbelirtilensüreiçinde(30gün)Alıcı’yateslimedilir.Kargofirmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın ürünü kargo firmasının Satıcı tarafındanbildirilen yakınbirdiğerşubesindenteslimalmasıgerekmektedir. İnternetsitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

       Aksibelirtilmediğisüreceteslimatmasrafları(kargoücretivb.)Alıcı’yaaittir.


       Ürünlerin, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı ediminitamveeksiksizolarakyerinegetirmişolarakkabuledilir.Adresteürünü/ürünleriteslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile iletişim kurarak ürünlerin sevkiyatını takipetmekAlıcı’nınsorumluluğundaolacaktır.Ürün,Alıcıdanbaşkabirkişi/kuruluşateslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması, zarar görmüş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.

       Alıcı,ürünüteslimaldığıandakontroletmekleveüründekargodankaynaklananbirsorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

       Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

       Sözleşmekonusuürünün/ürünlerinithaledilecekolmasınedeniyle,ürünleritaşıyanuçağın rötarı, uçuşların ertelenmesi/iptal edilmesi gibi lojistik faaliyetlerde gecikme yaşanması ve bunlarlasınırlıolmamaküzereteslimatkoşullarıdışındaolağanüstüdurumlar(havamuhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın, pandemi gibi) veya döviz kurunda yaşanan ani artış, devalüasyon gibi ekonomik sebepler nedeni ile de yasal 30 günlük süre zarfında teslimatın gerçekleşememesi halinde, Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla bildirmek koşulu ile 30 günlük teslim süresine ilaveten 10 iş günü daha teslimat süresi uzatılabilir.Bu durumda, Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu durum sebebiyleSatıcı’danherhangibirhaktalebindebulunmayacağınıpeşinenkabulvetaahhüteder. Alıcı dilerse, siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasının sonuna kadar ürünün teslim edilmesini bekleyebilir.

       Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerdeiadeişlemideAlıcı’nınkredikartınaiadesuretiileyapılırveÜrüntutarı,siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesindensonraAlıcıhesaplarınayansımasıtamamenBankaişlemsüreciileilgiliolduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

       Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

       Satıcı, ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

       Satıcı, ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

       Satıcı, ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğanifayükümlülüğününsüresidolmadanAlıcı’yebildirirve14(ondört)günlüksüreiçinde toplam bedeli Alıcı’ye iade eder.

       Herhangibirnedenleürünbedeliödenmezveyabankakayıtlarındaiptaledilirise,Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

       Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nınbildirimindenitibarenengeç3güniçindeürünleritümmasraflarıkendisineaitolmak


üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

       Alıcıilesiparişesnasındakullanılankredikartıhamilininaynıkişiolmamasıveyaürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûrtaleplerin24(yirmidört)saatiçerisindekarşılanmamasıhalindeiseSatıcı,siparişiiptal etme hakkını haizdir.

8.17ÜrününteslimindensonraAlıcı’yaaitkredikartınınyetkisizkişilercehaksızveyahukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’yaödememesihalinde,Alıcı’nınkendisineteslimedilmişolanÜrünü3güniçindeSitede belirtilen kargo firması kanalıyla kullanılabilir ve eksiksiz halde Satıcı’ya göndermesi zorunludur.

MADDE9–UYGULANACAKHUKUKVEUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacak olup taraflar arasında işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığınçözümündeveönbilgilendirmeformununuygulanmasındaveSanayiveTicaret BakanlığıncailanedilendeğerekadarAlıcı’nınmalveyahizmetisatınaldığıveikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitlerdoğrultusundatüketicitaleplerihakkındailçe/iltüketicihakemheyetleriyetkilidir.Söz konusu limitlerin üzerinde kalan talep konuları hakkında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.