TİCARET AYDINLATMA METNİ

ATL TEKNOLOJİ LTD ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN E-TİCARET AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ATL Teknoloji Ltd Şti. (“ATL Teknoloji’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 

1.      Veri Sorumlusunun Kimliği

 

ATL Teknoloji, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. ATL Teknoloji’ye aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Adres: Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sk. Malte Plaza

No: 35 İç Kapı No: 42 Maltepe/ İSTANBUL

E-Posta: info@atlteknoloji.com

Telefon: 0536 666 66 86

0216 880 00 34

KEP: atlteknoloji@hs01.kep.tr

 

 

2.      Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

 

A. Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Alışveriş Yapan Kişi): Kullanım koşullarını kabul ederek https://www.atlteknoloji.com/ internet sitesinden alışveriş yapan kişidir.

 

3.      İşlenen Kişisel Veriler

 

ATL Teknoloji tarafından Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Alışveriş Yapan Kişi) hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, TCKN

İletişim Verisi

E-Posta, Telefon

Lokasyon

Ülke/Şehir/İlçe Bilgisi, Adres

 

 

4.      Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Kimlik Verisi                         Talep  Şikâyetlerin   Takibi,   Müşteri   İlişkileri   Yönetimi

Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Reklam/ Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


(ATL Teknoloji’ye iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, ilgili kişiyle iletişime geçilmesi, satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, açık rızalarının alınması alışveriş yapanlara ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla)

 

İletişim Verisi                        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi

Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

(ATL Teknoloji’ye iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, ilgili kişiyle iletişime geçilmesi ve satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, açık rızalarının alınması şartıyla alışveriş yapanlara ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla amaçlarıyla)

 

Lokasyon                               Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

(ATL Teknoloji tarafından satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, muhasebesel süreçlerin takibi amaçlarıyla)

 

 

5.      Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

 

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve 5. maddede yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

6. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

1.        İnternet sitesinde sipariş aşamasında fatura bilgilerini içerir formunun doldurulması ile tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile,

2.        Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.

 

7.      Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

 

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,


sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

8.      İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, ATL Teknoloji’ye başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)     7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle ATL Teknoloji’ye iletmeniz durumunda ATL Teknoloji, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, ATL Teknoloji tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle ATL Teknoloji’ye iletebilirsiniz. Bu çerçevede ATL Teknoloji’ye Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, https://www.atlteknoloji.com ve https://www.atlteknoloji.com.tr adreslerinde bir örneği bulunan veri sorumlusuna başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 

·         Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sk. Malte Plaza No: 35 İç Kapı No: 42 Maltepe/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,

·         info@atlteknoloji.com adresine e-posta yoluyla gönderebilir,

·         atlteknoloji@hs01.kep.tr adresine KEP gönderebilir veya noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.